Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Cơ cấu tổ chức

Công ty CP giáo dục Việt Nam được tổ chức thành các văn phòng tuyển sinh và trung tâm đào tạo trực thuộc công ty thống nhất dưới sự lãnh đạo của ban giám đốc công ty.

 


Cơ cấu tổ chức
Tin tức khác