Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Một số quyết định công nhận là đơn vị đào tạo chuyên ngành

- Cục an toàn lao động công nhận là cơ sở dịch vụ huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động, Huấn luyện giảng viên an toàn lao động - Tổng cục hải quan công nhận là cơ sở đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan.

 QUYẾT ĐỊNH SỐ 526/QĐ-GCN CỦA SỞ LĐ TB&XH HÀ NỘI V/V CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

 


QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/QĐ-ATLĐ CỦA BỘ LAO ĐỘNG TB&XH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN ATVSLĐ CHO CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

 


CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN


Một số quyết định công nhận là đơn vị đào tạo chuyên ngành
Tin tức khác