Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính

Tuyển sinh Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính -   Bộ Nội Vụ