Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Quyết định công nhận là cơ sở đào tạo các chuyên ngành khác

- Lĩnh vực xây dựng - Văn thư - Lưu trữ - hành chính văn phòng - Lĩnh vực du dịch .....

Một số quyết định công nhận là đơn vị đào tạo chuyên ngành

- Cục an toàn lao động công nhận là cơ sở dịch vụ huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động, Huấn luyện giảng viên an toàn lao động - Tổng cục hải quan công nhận là cơ sở đào tạo Nghiệp vụ khai hải quan.