Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình thuộc mọi lĩnh vực. Liên hệ: 0437549693 - 0985868630

Chia sẻ trang này lên mạng xã hội của bạn :   
phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Facebook phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Digg phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Twitter phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Del.icio.us phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội stumbleupon phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Technorati phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Đưa l阯 Google phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Sphinn phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Mixx phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Newsvine phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Reddit phần mềm quản lý bán hàng, phan mem quan ly ban hang,Gửi lên mạng xã hội Yahoo

Thông-tư-11-2001- BYT - Hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp

Đối tượng điều chỉnh: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, các khách sạn có tổ chức dịch vụ xoa bóp đều phải thực hiện đúng quy định của Thông tư này.

Thông tư quy định về chức danh mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Nghị định 46/2012/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10.

Luật phòng cháy chữa cháy Số 27/2001/QH10

Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Luật Hải quan năm 2014

Luật Hải quan sửa đổi được Quốc hội thông qua vào tháng 6-2014. Đây là một bước phát triển mới về cơ sở pháp lý để ngành Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh xăng dầu

Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT

- Từ 15/9, kinh doanh xăng dầu phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường. - Theo nội dung Thông tư, những tổ chức, cá nhân phải tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường bao gồm: Các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu.

Quyết định số 975/QĐ-BNV ban hành Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính.

Ngày 28/08/2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 975/QĐ-BNV ban hành Chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06/08/2013 của Bộ Nội vụ về ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 900/QĐ-BNV Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị định Số: 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 về Về đào tạo, bồi dưỡng công chức

- Nghị định này quy định về chế độ, nội dung, chương trình, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức. - Nghị định này áp dụng đối với công chức quy định tại Nghị địnhsố 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và công chức cấp xã quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tiêu chuẩn giảng viên an toàn lao động

Điều 7 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động TB&XH bắt buộc giảng giảng viên giảng dạy về An toàn vệ sinh lao động phải có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện An toàn vệ sinh lao động do Cục An toàn lao động, Bộ LĐTB&XH cấp.

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Thông tư số Số: 80/2011/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 24 /7 /2011 và thay thế Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế số Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn trước đây của Bộ Tài chính trái với Thông tư này.

Quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011 và thay thế Nghị định số 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Tiêu chuẩn an toàn lao động - vệ sinh lao động

Quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT của Bộ truởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002

- TCVN 6561-1999

TCVN 5126-90


  Phân trang :  1  2