TĂNG TIỀN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH KỂ TỪ 01/01/2024  

Đăng ký kinh doanh lữ hành

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ TĂNG TRỞ LẠI theo mức đã được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017. Theo đó mức ký quỹ để đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành sẽ không được áp dụng theo Nghị định 94/2021/NĐ/CP nữa. Cụ thể như sau:
Mức tiền Ký quỹ để đăng ký kinh doanh Dịch vụ Lữ Hành Nội địa sẽ tăng từ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) lên 100.000.0000 đồng (Một trăm triệu đồng) 
Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:
a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam:  Tăng từ 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) lên 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: Tăng từ 100.000.0000 đồng lên 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: Tăng từ 100.000.0000 (một trăm triệu đồng) lên 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

3. Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Vì vậy, các doanh nghiệp muốn ĐĂNG KÝ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH cần khẩn trương hoàn thiện các điều kiện cần thiết như CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH cho nhân viên phụ trách điều hành trước 31/12/2023 để giảm áp lực tài chính trong thời buổi kinh tế khó khăn.

THÔNG TIN CÁC KỲ THI CẤP CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT