TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  

Trung tâm đào tạo và phát triển nhân lực Cao đẳng Duyên Hải
(Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực - Cao đẳng Duyên Hải)
1. Chức năng
·       Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu của xã hội.
·       Lập kế hoạch, điều phối và giám sát việc thực hiện trong tất cả các hoạt động quảng bá tuyển sinh ngắn hạn.
2. Nhiệm vụ
·       Lập kế hoạch đào tạo ngắn hạn và xúc tiến tuyển sinh hàng năm
·       Xây dựng và cập nhật các quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan đến đào tạo ngắn hạn
·       Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu cầu của xã hội trên cơ sở năng lực của trường.
·       Làm đầu mối về công tác tuyển sinh (ngắn hạn và dài hạn); theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện.
·       Cung cấp thông tin và báo cáo về đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu
·       Làm đầu mối xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn
·       Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các Quy định, Quy trình về quản lý đào tạo ngắn hạn theo kế hoạch
·       Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của trường
·       Tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
·       Tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
3. Cơ cấu tổ chức
- 01 Giám đốc
- 02 Phó giám đốc
- Phòng chức năng: Kế toán, Giáo vụ, Truyền thông