THI CHỨNG CHỈ DU LỊCH
Liên tục tổ chức Kỳ thi cấp chứng chỉ Hướng dẫn du lịch, Điều hành du lịch để hoàn thiện điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành và nộp hồ sơ cấp thẻ hành nghề Hướng dẫn du lịch nội địa, Hướng dẫn du lịch quốc tế

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ
Hướng dẫn viên du lịch Quốc tế cần thỏa mãn điều kiện về trình độ và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để được cấp mới hoặc cấp đổi Thẻ Hướng dẫn viên quốc tế. Quy định này đã được nêu chi tiết tại Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG

KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC PHÁP LUẬT HẢI QUAN CHO NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

1. Đối tượng học viên

- Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đã được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan đã hết hạn và sắp hết thời hạn theo quy định.

- Đối tượng khác có nhu cầu cập nhật kiến thức về pháp luật Hải quan.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại và Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần Bảo vệ khẩn cấp.

Tin nhanh
TÀI LIỆU DU LỊCH - 15 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA VIỆT NAM
Tính đến nay, Việt Nam đã có 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại và Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể cần Bảo vệ khẩn cấp.

Hoạt động sinh viên

Sự kiện sắp diễn ra