LỊCH THI CẤP CHỨNG CHỈ DU LỊCH 2024  

LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ DU LỊCH
(QUÝ II NĂM 2024)

Quý I
2024
Khu vực
Hà Nội - Hải Phòng
Khu vực
Đà Nẵng - Nha Trang
Khu vực
Hồ Chí Minh - Bình Dương
Tháng
4
07/04; 12/04; 21/04; 26/04
07/04; 12/04; 21/04; 26/04
07/04; 12/04; 21/04; 26/04
Tháng
5
10/05; 19/05; 26/05; 31/05
10/05; 19/05; 26/05; 31/05
10/05; 19/05; 26/05; 31/05
Tháng
6
09/06; 14/06; 23/06; 28/06
09/06; 14/06; 23/06; 28/06
09/06; 14/06; 23/06; 28/06Chứng chi Hướng dẫn du lịch nội địa
(Chứng chỉ Hướng dẫn viên Du lịch Nội địa)

(Chứng chỉ Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế)
Chứng chỉ Điều hành Du lịch Nội địa
(Chứng chỉ Điều hành Du lịch Nội địa)
Chứng chỉ Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế
(Chứng chỉ Điều hành Du lịch Quốc tế)
Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên,
Chứng Chỉ Du Lịch,
Thẻ Hướng Dẫn Viên,
Thẻ Hướng Dẫn Du Lịch
Chứng Chỉ Điều Hành Du Lịch,
Chứng Chỉ Điều Hành Tour,
Đăng Ký Kinh Doanh Du Lịch,
Điều Kiện Kinh Doanh Du Lịch,
Thi Chứng Chỉ Du Lịch,
Thi Chứng Chỉ Điều Hành,
Thi Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch,
Thi Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Ở Đâu,
Học Chứng Chỉ Du Lịch,
Tài Liệu Ôn Thi Hướng Dẫn Du Lịch,
Tài Liệu Ôn Thi Điều Hành Du Lịch,
Chứng Chỉ Du Lịch Cao Đẳng Duyên Hải,
Lớp Học Đổi The Hướng Dẫn Viên Du Lịch 2023,
Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Cao Đẳng Duyên Hải,
Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Giáo Dục Việt Nam,
Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế,
Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch Quốc Tế,
Giáo Trình Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch,
Giáo Trình Nghiệp Vụ Điều Hành Du Lịch,
Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Du Lịch,
Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tphcm,
Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Hà Nội,
Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Hướng Dẫn Viên Du Lịch,
Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Điều Hành Du Lịch,