CẤU TRÚC VÀ DUNG LƯỢNG ĐỀ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH  


Cấu trúc và dung lượng đề thi Hướng dẫn Du lịch
CẤU TRÚC VÀ DUNG LƯỢNG ĐỀ THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NỘI ĐỊA

1. Cấu trúc đề thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa:
Đề thi gồm 2 phần: Lý thuyết (gồm bài trắc nghiệm và bài tự luận) và Thực hành (bài thực hành).
2. Thời gian thi:
- Phần lý thuyết: 150 phút:
+ Bài trắc nghiệm: 75 phút;
+ Bài tự luận: 75 phút.
- Phần thực hành: 20 phút, trong đó 05 phút chuẩn bị, 10 phút thuyết trình và 05 phút trả lời câu hỏi.
3. Nội dung thi:
3.1. Phần lý thuyết
- Bài trắc nghiệm: Gồm 60 câu hỏi
+ Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 24 câu hỏi về 04 chủ đề trong nhóm kiến thức cơ sở ngành (mỗi chủ đề 06 câu hỏi);
+ Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 36 câu hỏi về 06 chủ đề trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 06 câu hỏi).
- Bài tự luận: Gồm ít nhất 02 câu hỏi (mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý) là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 02 nội dung trong tổng số 06 chủ đề kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 01 câu hỏi).
3.2. Phần thực hành: Gồm 02 nội dung
- Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Giới thiệu về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, khu du lịch, điểm du lịch hoặc chủ đề chuyên biệt khác (về văn hóa, tôn giáo, tự nhiên…);
- Trả lời câu hỏi tình huống: Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch.
4. Điểm thi:
- Điểm tối đa cho phần thi lý thuyết là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho bài trắc nghiệm là 60 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm) và điểm tối đa cho bài tự luận là 40 điểm (phần trả lời cho mỗi câu hỏi được tối đa 20 điểm);
- Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho nội dung thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là 70 điểm và điểm tối đa cho nội dung trả lời câu hỏi tình huống là 30 điểm.
5. Đánh giá cấp chứng chỉ
Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa nếu điểm của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.
Cấu trúc và dung lượng đề thi cấp chứng chỉ Hướng dẫn Du lịch
CẤU TRÚC VÀ DUNG LƯỢNG ĐỀ THI NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ
1. Cấu trúc đề thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế:
Đề thi gồm 02 phần: Lý thuyết (gồm bài trắc nghiệm và bài tự luận) và Thực hành (bài thực hành).
2. Thời gian thi:
- Phần lý thuyết: 150 phút:
+ Bài trắc nghiệm: 75 phút;
+ Bài tự luận: 75 phút.
- Phần thực hành: 20 phút, trong đó 05 phút chuẩn bị, 10 phút thuyết trình và 05 phút trả lời câu hỏi.
3. Nội dung thi:
3.1. Phần lý thuyết
- Bài trắc nghiệm: Gồm 60 câu hỏi:
+ Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 25 câu hỏi về 05 chủ đề trong nhóm kiến thức cơ sở ngành (mỗi chủ đề 05 câu hỏi);
+ Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 35 câu hỏi về 09 chủ đề trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 04 câu hỏi, riêng chủ đề về y tế du lịch là 3 câu hỏi).
- Bài tự luận: Gồm ít nhất 02 câu hỏi (mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý) là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 02 nội dung trong tổng số 09 chủ đề kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 01 câu hỏi).
3.2. Phần thực hành: Gồm 02 nội dung
- Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Giới thiệu về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, khu du lịch, điểm du lịch hoặc chủ đề chuyên biệt khác (về văn hóa, tôn giáo, tự nhiên…);
- Trả lời câu hỏi tình huống: Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch.
4. Điểm thi:
- Điểm tối đa cho phần thi lý thuyết là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho bài trắc nghiệm là 60 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm) và điểm tối đa cho bài tự luận là 40 điểm (phần trả lời cho mỗi câu hỏi được tối đa 20 điểm);
- Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho nội dung thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là 70 điểm và điểm tối đa cho nội dung trả lời câu hỏi tình huống là 30 điểm.
5. Đánh giá cấp chứng chỉ
Thí sinh được đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nếu điểm của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên.
Vui lòng Click vào đây để tìm hiểu thêm lịch các Kỳ thi cấp chứng chỉ Hướng dẫn Du lịch Quốc tế